Het bestuur van Atletiekvereniging SPRINT te Breda nodigt hierbij haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 28 november 2018. De vergadering vindt plaats in het clubhuis van de vereniging aan de Dr. Schaepmanlaan 4 te Breda. De aanvang is 19:30 uur.

De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Bestuursverkiezingen
4. Notulen ALV 28 maart 2018
5. Financiƫn: Begroting 2019
6. Vaststellen nieuwe statuten
7. Sportzaken
8. Pauze (15 minuten)
9. Presentatie nieuwe website
10. Bedrijfsvoering
11. Rondvraag
12. Benoeming lid van verdienste
13. Sluiting

Toelichting:
Aftredend zijn: Stan Gielen, Johan de Koning sr., Jeroen van Nunen, Paul Alberts
Herkiesbaar zijn: Stan Gielen, Paul Alberts. Johan de Koning sr. voor maximaal 1 jaar.
Jeroen van Nunen is niet herkiesbaar, zodat er een vacature is voor de functie bestuurslid wedstrijdzaken.

Eventuele (tegen-) kandidaten kunnen zich tot vijf dagen voor de vergadering worden gesteld, middels een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris, vice-voorzitter@avsprint.nl, welke ondertekend dient te zijn door tenminste 10 stemgerechtigde leden.
De agenda met bijlagen ligt vanaf donderdag 8 november ter inzage in het clubhuis, achter de bar, en staan op de website van SPRINT: