Dat het niet is toegestaan om te pesten, geweld te gebruiken, te discrimineren of zich schuldig te maken aan seksuele intimidatie, met woorden en/of gedrag, is iedereen wel bekend. Omdat het bestuur het belangrijk vindt dat iedereen zich bij SPRINT veilig kan voelen, is dat ook vastgelegd in de huisregels die zijn opgehangen in het clubhuis.

Waar mogelijk worden die regels gehandhaafd. Het clubhuispersoneel is uitdrukkelijk bevoegd om namens het bestuur op te treden als er grenzen worden overschreden.
Maar er zijn situaties denkbaar waarin het ongewenste gedrag niet onmiddellijk kan worden aangepakt. Omdat er niemand anders bij is (persoonlijk contact tussen trainer en atleet bv.) of wanneer iemand zich bedreigd voelt en daar niet over durft te praten. Voor dat soort situaties kan de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag een oplossing bieden.

Wie last heeft van ongewenst gedrag kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon. Die geeft advies en ondersteuning bij het oplossen van het probleem. In de praktijk betekent dat om te beginnen dat de melder zijn of haar verhaal kwijt kan. Uitgangspunt is dat betrokkene het probleem zoveel mogelijk zelf oplost. De vertrouwenspersoon kan daarbij helpen. Als oplossen van het probleem op deze manier niet lukt, kan de betrokkene zich wenden tot de klachtencommissie ongewenst gedrag, al dan niet met ondersteuning van de vertrouwenspersoon.
In geval van sexuele intimidatie kan betrokkene zich wenden tot de vertrouwenspersoon NOC*NSF of het Instituut Sportrechtspraak.

Wie zich wendt tot de vertrouwenspersoon kan rekenen op een vertrouwelijke behandeling van zijn of haar probleem.
Ook ouders die vermoeden dat hun kind te maken heeft met ongewenst gedrag kunnen de vertrouwenspersoon benaderen.

De vertrouwenspersonen zijn:

  • Han de Veth (clubarts@avsprint.nl of 06-20372703)
  • Myra van de Wiel (myravandewiel@live.nl)

Er is dus een keuze tussen een vrouwelijke en een mannelijke vertrouwenspersoon. Vooral bij seksuele intimidatie blijkt die keuzemogelijkheid van belang te zijn.