Klachtencommissie ongewenst gedrag

SPRINT bestaat al vanaf 1942 en ontleent haar bestaansrecht aan de sportactiviteiten maar ook aan de fijne sfeer waarin kan worden gesport. Er wordt op een respect volle manier met elkaar omgegaan.

Toch kunnen er situaties voorkomen waarbij een lid of een ander bij SPRINT betrokken persoon bepaalde gedragingen als ongewenst ervaart.

Betrokkene heeft dan de keuze dit ongewenst ervaren gedrag te melden aan een van de vertrouwenspersonen of rechtstreeks een klacht in te dienen bij de klachtencommissie ongewenst gedrag. Deze klachtencommissie onderzoekt of de klacht gegrond is en zal schriftelijk advies uitbrengen aan het bestuur, dat een beslissing zal nemen. Van het schriftelijk advies en van het bestuursbesluit zullen klager en beklaagde op de hoogte worden gesteld. Vanzelfsprekend zal de klacht zorgvuldig en vertrouwelijk  worden behandeld en zal het bestuur vertrouwelijk met de informatie omgaan. Bovendien is ieder die bij een onderzoek in het kader van een klacht over ongewenst gedrag is betrokken verplicht tot geheimhouding.

Het Reglement Ongewenst Gedrag Sprint geeft nadere informatie over de klachtencommissie en de klachten behandeling

 

Samenstelling klachtencommissie

De Klachtencommissie ongewenst gedrag bestaat op dit moment uit de volgende leden

 

G.S . (Gabrielle) de Winter-Hekster (bereikbaar 06-20396459)

Curriculum Vitae Gabrielle de Winter-Hekster, wonende te Teteringen

Juriste met ervaring in onder meer: juridisch hoger beroeps onderwijs,  juridische advisering,  mediation, college van beroep, gecommitteerde bij juridische examens, voorzitterschap raad voor de kinderbescherming.

Sinds 2007 lid van SPRINT.

 

Matty Warnaar (bereikbaar 06-18546080)

Curriculum Vitae Matty Warnaar, geboren in 1949 

Hij heeft 43 jaar bij de politie in Breda gewerkt, waarvan ook vijf jaar bij het Openbaar Ministerie. Hij heeft ervaring met de afhandeling van klachten, de beoordeling van strafzaken en integriteitsvraagstukken.
Zijn hobby’s zijn; reizen met de camper, sporten en muziek maken.

Verder is hij 30 jaar lid van SPRINT.

 

Jan Brandenburg (bereikbaar 06-13524986)

Curriculum Vitae Jan Brandenburg, wonende te Breda

Sinds 1992 Raadsheer te ‘s-Hertogenbosch. Daarvoor ruime ervaring als rechter bij de rechtbank in Breda.

Loopt sinds 1983 lid van SPRINT bij de recreatieve loopgroepen, vooral voor de nodige beweging die je met een kantoorbaan ontbeert. Jan is getrouwd, heeft 3 kinderen en een kleinkind.

 

Vertrouwenspersonen ongewenst gedrag

Dat het niet is toegestaan om te pesten, geweld te gebruiken, te discrimineren of zich schuldig te maken aan seksuele intimidatie, met woorden en/of gedrag, is iedereen wel bekend. Omdat het bestuur het belangrijk vindt dat iedereen zich bij SPRINT veilig kan voelen, is dat ook vastgelegd in de huisregels die zijn opgehangen in het clubhuis.

Waar mogelijk worden die regels gehandhaafd. Het clubhuispersoneel is uitdrukkelijk bevoegd om namens het bestuur op te treden als er grenzen worden overschreden.
Maar er zijn situaties denkbaar waarin het ongewenste gedrag niet onmiddellijk kan worden aangepakt. Omdat er niemand anders bij is (persoonlijk contact tussen trainer en atleet bv.) of wanneer iemand zich bedreigd voelt en daar niet over durft te praten.
Voor dat soort situaties kan de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag een oplossing bieden.

Wie last heeft van ongewenst gedrag kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon. Die geeft advies en ondersteuning bij het oplossen van het probleem.
In de praktijk betekent dat om te beginnen dat de melder zijn of haar verhaal kwijt kan. Uitgangspunt is dat betrokkene het probleem zoveel mogelijk zelf oplost. De vertrouwenspersoon kan daarbij helpen. Als oplossen van het probleem op deze manier niet lukt, kan de vertrouwenspersoon het bestuur inschakelen, vanzelfsprekend alleen met uitdrukkelijke toestemming van de melder.
Wie zich wendt tot de vertrouwenspersoon kan rekenen op een vertrouwelijke behandeling van zijn of haar probleem. Ook ouders die vermoeden dat hun kind te maken heeft met ongewenst gedrag kunnen de vertrouwenspersoon benaderen.

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen zijn Myra van de Wiel en de clubarts, Han de Veth.
Er is dus een keuze tussen een vrouwelijke en een mannelijke vertrouwenspersoon. Vooral bij seksuele intimidatie blijkt die keuzemogelijkheid van belang te zijn.

  • Han de Veth (bereikbaar 076-5651397 of 06-20372703)
  • Myra van de Wiel (telefoonnummer volgt binnenkort)

De vertrouwenspersonen kunnen worden gebeld of gewoon worden aangesproken.